De sidste 15 års teknologiske udvikling inden for edb kan karakteriseres som særdeles markant; det gælder såvel materiel som programmel. Det ses bl.a. af udviklingen i antallet af anlæg og i anvendelserne. Efter de foreliggende prognoser må det skønnes, at den teknologiske udvikling inden for edb og udviklingen i anvendelserne heraf i erhvervslivet og den offentlige sektor vil fortsætte. Den offentlige debat omkring datalære har været præget af to hovedsynspunkter vedrørende ønsker og krav til udviklingen. Man har hæftet sig ved de nye muligheder, der ligger i dette nye område, og peget på det ønskelige i at foretage meget store investeringer i edb-teknologi og datalære med henblik på at udvikle know-how, der kan stille det danske samfund bedre i den internationale konkurrence og samhandel. En del af debatten har fremhævet, at uddannelse i datalære vil være nødvendig alene for mere effektivt at udnytte de allerede foretagne investeringer i materiel.

Erik johnsen (m.fl.)

Betænkning om edb-undervisning i det offentlige uddannelsessystem. Betænkning nr. 666. Undervisningsministeriet, 1972.