Flere dagtilbud oplever, at digitale redskaber rummer unikke muligheder i forhold til at udvikle børnenes sans for demokrati og medbestemmelse.

[…]

Der er dermed sket en udvikling, der gør, at digitale redskaber i højere grad kan anvendes på dagtilbuddets præmisser og understøtte den pædagogiske praksis. Kortlægningen har vist, at der findes en række dagtilbud, der allerede udnytter dette teknologiske potentiale værdiskabende i forhold til læring, dialog med hjemmet og dokumentation. Kortlægningen har dog også vist, at potentialeudnyttelsen ikke kommer automatisk, men bl.a. forudsætter, at de tekniske rammevilkår er på plads, og at brugen af digitale redskaber er underlagt et stærkt ledelsesmæssigt og didaktisk fokus. 

[…]

De studier, som findes, viser, at brugen af digitale redskaber får en positiv effekt på børns kognitive udvikling, sprogudvikling, matematiske forståelse samt sociale og personlige kompetencer, når: 

a) de digitale redskaber anvendes som del af bevidste pædagogiske strategier og er meningsfuldt integreret i andre aktiviteter i dagtilbuddet.

b) børnene selv er i kontrol og ikke styres af redskabet – og kan samarbejde med andre børn og hjælpe hinanden. I denne sammenhæng fremhæves det, at børn i langt højere grad end tidligere er vant til digitale redskaber hjemmefra, fx smartphones og tablets, hvorfor de har en naturlig forudsætning for at anvende disse samt en nysgerrighed og interesse for dem. 

c) pædagogen besidder de fornødne kompetencer og praktiske færdigheder i de digitale redskaber, så de er i stand til at anvende de digitale redskaber på en hensigtsmæssig måde. 

Rambøll og Implement
150821-kortlaegning_dagtilbud

It og digitale medier er kommet for at blive. Rambøll og Implement (2014).