Overordnet set finder undersøgelsen et ganske betydeligt statistisk signifikant fald i dygtigheden blandt danske 4.-klasseelever i matematik fra 2015 til 2019. Mens de danske elever i 2019 i gennemsnit scorede 524,54 point på
TIMSS-skalaen, så scorede eleverne i gennemsnit 538,65 point i TIMSS 2015. Altså et fald på 14,11 point, svarende til en effektstørrelse på 0,19 ES beregnet som Cohen’s d. En betragtelig negativ udvikling sammenlignet med andre
kendte effektstørrelser indenfor indsatser i skolen nationalt og internationalt. Efter en betydelig fremgang siden den første danske deltagelse i TIMSS med 4.-klasseelever er det danske resultat således tilbage på det samme niveau, som det var på i 2007. I sammenligning med de øvrige nordiske lande er Danmark det eneste land, som har et signifikant fald i elevscoren i matematik. Af de 58 lande, der har deltaget med 4. klasse i TIMSS i 2019, er Danmark et af de kun 9 lande, der har oplevet et fald i matematikscore, mens 15 lande har oplevet fremgang.

[…]

Det forhold, at ens opgaver giver forskellig sværhedsgrad for eleverne, rejser derimod en række vigtige didaktiske spørgsmål, dersom en større grad af undervisningen flytter til digitale løsninger og platforme: Bliver progressionen af fagets tilegnelse ligeledes mere ’flad’, når den enkelte elevs udvikling af færdigheder på papir rent kognitivt opleves nemmere i opgavehæfter end på computer?

Christian Christrup Kjeldsen, Rune Müller Kristensen og
Anders Astrup Christensen

Kjeldsen, C. C., Kristensen, R. M., & Christensen, A. A. (2019). Matematik og natur / teknologi i 4. klasse.